Grunder i MySQL: SELECT

SELECT

SELECT motsvarar READ i CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Vi är oss SQL-syntax för enkla SELECT statements

SELECT
FROM
WHERE
ORDER BY

samt operatorena && (AND), || (OR), =, >, <, >=, <=, !=, IN samt NOT IN

Vi lär oss vad en PRIMARY KEY är.

Hur man skapar en PRIMARY KEY som är ett heltal (int) som automatisk räknas upp (AUTO INCREMENT)

Repetera t.ex. här:

https://www.w3schools.com/sql/default.asp

0 votes